• ಪೂರ್ವ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್
  • ಪೂರ್ವ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್

ವ್ಯಾನ್ ಓರ್ಡ್‌ನ TSHD HAM 318 ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯೊ ಗ್ರಾಂಡೆ ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do RS ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಾನ್ ಓರ್ಡ್‌ನ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸಕ್ಷನ್ ಹಾಪರ್ ಡ್ರೆಡ್ಜರ್ (TSHD) HAM 318 ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ರಿಯೊ ಗ್ರಾಂಡೆ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು TSHD ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು.

ವ್ಯಾನ್ ಊರ್‌ನ ದೈತ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಿಯರ್ ಬಳಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹ್ಯಾಮ್

ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸವು ಬಂದರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೋರ್ಟೋಸ್ ಆರ್‌ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್-12-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ: 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು