• ಪೂರ್ವ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್
  • ಪೂರ್ವ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್

ಒಂದೇ ಕಾರ್ಕ್ಯಾಸ್ ಮೆದುಗೊಳವೆ